مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Personal Web Hosting - Appropriate for small and personal websites.
Includes 1GB of disk space, 1GB of monthly transfer, and 5 email accounts. May be used to host up to two domains.

Personal Plus Web Hosting - Web Hosting plan appropriate for small and personal websites.
Includes 1GB of disk space, 1GB of monthly transfer, 5 email accounts, and one database. May be used to host up to two domains.

Business Web Hosting - Bronze - Includes 5GB of disk space, 5GB of monthly transfer, 25 email accounts, and one database. May be used to host up to 5 domains.

Business Web Hosting - Silver - Includes 10GB of disk space, 10GB of monthly transfer, 50 email accounts, and 2 databases. May be used to host up to 10 domains.

Business Web Hosting - Gold - Includes 25GB of disk space, 25GB of monthly transfer, 100 email accounts, and 5 databases. May be used to host up to 25 domains.

Business Web Hosting - Titanium - Includes 50GB of disk space, 50GB of monthly transfer, 250 email accounts, and 10 databases. May be used to host up to 50 domains.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.168.112.145) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution