مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Data Center Key Card -

$25.00 USD به صورت یک بار
1U server with 20Mb bandwidth - Includes 1U rack space, one 20Mbps feed, and 1 IP address.

2U server with 20Mb bandwidth - Includes 2U rack space, one 20Mbps feed, and 1 IP address.

1/4 rack with 20Mb bandwidth, 15 amp power - Includes 1/4 rack space, one 20Mbps feed, and 1 IP address.

1/2 rack with 20Mb bandwidth, 15 amp power - Includes 1/2 rack space, one 20Mbps feed, and 1 IP address.

Full rack with 20Mb bandwidth, 20 amp power - Includes one full rack space, one 20Mbps feed, and 1 IP address.

Full rack with 100Mb bandwidth, 40 amp power - Includes one full rack space, one 100Mbps feed, and 1 IP address.

Additional IP space - single IP Address - Add a single IP address.

Additional IP space - /28 subnet - Add a /28 subnet to your existing IP space.

Additional IP space - /29 subnet - Add a /29 subnet to your existing IP space.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.172.233.2) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution